นโยบายลิขสิทธิ์

1. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นๆ

ข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ Thaifoodmaster ซึ่งได้รับอนุญาตจากบุคคลที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ซ้ำเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก Thaifoodmaster เสียก่อน อย่างไรก็ตาม ทางเราอนุญาตให้สามารถนำไปใช้ในกรณีส่วนบุคคล ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่ขอรับประกันว่าการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปใช้ไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลที่ 3

2. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นโลโก้ เครื่องหมายการค้า และตราบริษัท เป็นกรรมสิทธิ์ของ Thaifoodmaster ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้เป็นการนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตแต่อย่างใด

3. การรับประกันเนื้อหา

เรามีความพยายามที่จะให้เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นความจริง ถูกต้อง และปลอดภัย (โดยไม่รวมวัตถุอันตรายอื่นๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์) อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันในความสมบูรณ์ของข้อมูล ฉะนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์

4. Link

สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้น เรามิได้ทำการยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ฉะนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันใดก็ตามที่เกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

5. Disclaimer

เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าซ่อมแซม อุบัติเหตุ และความเสียหายต่อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกิดจากบทความในเว็บไซต์ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ (รวมทั้งความเสียหายต่อระบบเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม)

นอกจากนี้ ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคา และวันที่เริ่มวางขายผลิตภัณฑ์) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเว็บไซต์อาจมีการหยุดดำเนินการชั่วคราวอีกด้วย

6. ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ใช้

เราถือว่าข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ (ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ให้แก่เรานั้นได้รับการยินยอมจากผู้เข้าใช้เว็บไซต์แล้ว โดยทางเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการต่อได้อย่างอิสระ

7. กฎหมายและอำนาจศาล

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา