Basil – Lemon basil (แมงลัก ; maaeng lak)

lemon basil

Thai food recipes with Basil – Lemon basil (แมงลัก ; maaeng lak)